FAQs

Q.
A.
Izolacja termiczna istniejących budynków o konstrukcji ściany warstwowej z pustką powietrzną poprzez wtrysk (iniekcję) poliuretanu?
O ile podczas budowy nowych obiektów termoizolacja jest zadaniem stosunkowo prostym: wymaga jedynie dobrego projektu, odpowiedniego do istniejących warunków doboru materiałów oraz precyzyjnego wykonawstwa; o tyle w przypadku obiektów już istniejących, starych, nierzadko zabytkowych sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana.

Stare obiekty często pozbawione są termoizolacji bądź też jest ona mniej lub bardziej uszkodzona. Wskutek złego zabezpieczenia pojawiają się typowe objawy: chłód ścian, trudności z ogrzaniem pomieszczeń, grzyb i pleśń. Dlatego aby uchronić obiekt przed dużymi stratami ciepła - należy przeprowadzić prace, których efektem będzie warstwa izolacji poliuretanowej o bardzo małym współczynniku przewodzenia ciepła λ wstrzyknięta w istniejącą pustkę powietrzną. Dzięki temu przy iniekcji poliuretanu w pustkę powietrzną o gr. 5cm opór cieplny całej przegrody RT wzrośnie, o co najmniej 2 m2K/W.

Nie jest to trudny do wykonania zabieg i nie narusza w żaden sposób konstrukcji budynku. Wymaga jedynie wywiercenia w murze kilkunastu otworów (ich układ, liczba i głębokość zależą od grubości ściany oraz wielkości pustki powietrznej), przez które wprowadzany jest do przegród środek iniekcyjny. Poliuretan pod wpływem zachodzących w nim reakcji egzotermicznych rozpręża się i wypełnia szczelnie istniejącą pustkę powietrzną. Następnie wykonane wcześniej otwory zostają zasklepione zaprawą systemową.
Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Po co budować szczelne budynki?
Niska szczelność powietrzna obudowy budynku prowadzi do niekontrolowanego przepływu powietrza przez szczeliny i pęknięcia w przegrodach. Przenikanie ciepłego, wilgotnego powietrza (na zewnątrz) przez konstrukcję budynku może prowadzić do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, spowodować pogorszenie izolacyjności cieplnej i trwałości przegrody (konstrukcji).
Niekontrolowane przenikanie powietrza do wewnątrz obniża, jakość środowiska wewnętrznego powodując lokalne przeciągi i zwiększa straty ciepła na podgrzanie powietrza infiltrującego. Dodatkowe straty ciepła mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną budynków. Jeszcze większego znaczenia nabierają w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie wszystkie rodzaje strat ciepła powinny być ograniczone do minimum. W niektórych sytuacjach osiągnięcie oczekiwanego standardu energetycznego bez szczelnej obudowy jest niemożliwe, pomimo że budynek jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami podanymi w WT 2008 „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.” W tych miejscach trzeba zastosować rozwiązania gwarantujące trwałe szczelne połączenia, które są jednocześnie proste do wykonania. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez natrysk izolacji poliuretanowych, które tworzą jednorodną warstwę izolacji bez zbytecznych połączeń, przez które infiltracja powietrza jest największa. Ponadto budynki, których przegrody nie są szczelne powietrznie, są dużo bardziej narażone na szkody budowlane związane z negatywnym oddziaływaniem wilgoci na budynek.
Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Zastosowanie poliuretanu w praktyce przechowalniczej?
Wykorzystanie technologii kontrolowanych atmosfer w praktyce przechowalniczej wymaga stosowania komór chłodniczych o bardzo wysokim stopniu gazoszczelności przegród budowlanych, czyli ścian, sufitu, podsadzki, drzwi wejściowych do komory oraz wszelkich przepustów instalacji technologicznych. Wysoka gazoszczelność komory uzyskana dzięki jednorodnej warstwie poliuretanu uniemożliwia niekontrolowany przepływ gazów między wnętrzem komory, a powietrzem atmosferycznym i powstającą w wyniku tego niepożądaną zmianę parametrów technologicznych przechowywania w technologii (KA), czyli wzrost stężenia tlenu oraz spadek stężenia dwutlenku węgla. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Czy pianka poliuretanowa jest bezpieczna?
Tak, utwardzona pianka poliuretanowa jest stosunkowo obojętne i badania wskazują, że PUR nie uwalnia toksyczne gazów lub szkodliwych substancji chemicznych do gleby. Instalatorzy PUR i inne osoby, w bliskiej odległości od operacji rozpylania mogą być narażone na szkodliwe działanie związków chemicznych. Dlatego też należy stosować odpowiednie wyposażenie oraz przestrzegać zasad BHP. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Kwestia związków MDI, czyli kwestia zdrowia?
Izolacja PU (PUR/PIR) powstaje przez reakcje diizocyjanianów (MDI) z poliolami. Podejrzewa się, że produkt MDI może powodować raka wśród instalatorów pianki. W związku z tym należy zadać sobie pytanie czy użycie pianki do izolacji budynku niesie ze sobą jakiekolwiek ryzyko dla mieszkańców? Otóż nie, ponieważ składnik MDI podczas chemicznego procesu spieniania zostaje zużyty, a więc nie znajduje się już w sztywnej piance. Zostały przeprowadzone liczne badania, aby stwierdzić czy rzeczywiście nie ma ryzyka emisji MDI podczas użytkowania. W tym celu przeprowadzono symulacje dla najgorszych z możliwych scenariuszy, czyli izolacji bez żadnych okładzin. Okazało się, że związki MDI można było wykryć jedynie przy świeżo ściętej piance jednak uzyskane ilości niebezpiecznych związków były tak niski, że w żaden sposób nie mają wpływu na ludzkie zdrowie. Po 24 godzinach od aplikacji stężenie MDI było poniżej 0.0000019mg/m3 to jest około 26000 razy mniejsze od dopuszczalnych stężeń wynoszących 0.035-0.05mg/m3 dla krajów Europejskich. Biorąc również pod uwagę najostrzejszy aktualnie próg stosowany na całym świecie dotyczący związków chemicznych w powietrzu i wynoszący 0.0007mg/m3 to nawet w tym przypadku granica stężenia MDI w powietrzu jest 350 razy mniejsza. Ustalono również, że emisje substancji szkodliwych przez PU jest znacznie poniżej większości innych produktów izolacyjnych, w tym naturalnych materiałów izolacyjnych.

Na podstawie powyższego można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że w żadnym stopniu nie narażamy swojego zdrowia przy obcowaniu z piankami poliuretanowymi.

Źródło: PUEurope PU and health - Indoor air quality and polyurethane insulation
Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Dlaczego PUR do izolacji hal przemysłowych?
Budowane obecnie w Polsce obiekty produkcyjne i magazynowe to najczęściej hale przemysłowe, dystrybucyjne, transportowe, logistyczne itp. o dużej kubaturze. Koszty eksploatacji takich obiektów są bardzo wysokie, a ich optymalizacja jest przedmiotem intensywnych prac wielu osób realizujących proces inwestycyjno-budowlany. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów eksploatacji, a często także kosztów budowy hal wielkopowierzchniowych jest zastosowanie, jako materiałów izolacyjnych wyrobów z pianek PUR. W halach produkcyjnych i magazynowych wyroby z pianek PUR są wykorzystywane do izolacji termicznej dachów (najczęściej tzw. dachów płaskich), posadzek, ścian, sufitów, fundamentów, instalacji technologicznych. Stosowanie wyrobów z pianek PUR wynika przede wszystkim z doskonałych parametrów izolacyjnych. Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła („lambda”) może wynosić nawet 0,022 W/m·K. W porównaniu z obecnie stosowanymi materiałami izolacyjnymi (styropian, wełna mineralna) jest to wartość zdecydowanie najniższa, która pozwala na zmniejszenie grubości izolacji prawie o połowę przy zachowaniu tego samego współczynnika przenikania ciepła przegrody („U”). Ma to duże znaczenie praktyczne i pozwala na optymalne wykorzystanie kubatury hali. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za stosowaniem w halach wyrobów izolacyjnych z pianek PUR i PIR są m.in.:
 • • mała gęstość, która pozwala na zmniejszenie ciężaru i kosztu dachu oraz poprawia komfort i szybkość rozładunku, transportu i montażu,
 • • bardzo dobre właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie/naprężenie ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym na poziomie 100-150 kPa, tj. 10000-15000 kg/m2, czyli 10-15T/m2), które znacząco zmniejszają ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia izolacji cieplnej i hydroizolacji, a tak, że umożliwiają bezpieczny ruch pieszych oraz transport materiałów i akcesoriów podczas montażu i eksploatacji,
 • • mała chłonność wody/odporność na wilgoć – maksymalnie 5%,
 • • odporność na grzyby, pleśnie, drobnoustroje, gryzonie,
 • • łatwość obróbki,
 • • kompatybilność z różnymi membranami wodoszczelnymi i innymi materiałami wykończeniowymi,
 • • szeroka oferta produktowa,
 • • profesjonalne wsparcie ze strony firm oferujących wyroby z pianek PUR.
Q.
A.
Jaki rodzaj piany PUR wybrać na poddasze?
Co raz większe uznanie zyskuje natrysk otwartokomórkowej pianki poliuretanowej na strychach i poddaszach. To ultralekkie tworzywo łączy, bowiem zalety techniczne, takie jak bezspoinowość warstw, z wyjątkowo korzystną ceną i wydajnością izolacji. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
A co z recyklingiem?
Piany poliuretanowe jest to wszechstronny produkt, który może być stosowany do wielu czynników. Sztywne pianki poliuretanowe mogą być stosowane, jako izolacja budynków, podgrzewaczy wody, w transporcie chłodniczym, itp., wszędzie tam gdzie potrzebna jest bardzo dobra izolacyjność cieplna przy ograniczonej grubości izolacji. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Jakie dodatkowe korzyści wynikają z zastosowania pianek poliuretanowych?
Jeśli rosnące koszty energii będą argumentem zbyt mało przekonującym, z pewnością niezdecydowanych przekona zmiana regulacji prawnych w tym zakresie, która wprowadzi obecny model budynku pasywnego, jako standard wymagany już od 2020 r. Sceptycy powiedzieliby, że nie takie terminy przesuwano, nie w tym jednak wypadku. UE zobowiązała, bowiem rządy do stopniowego podnoszenia wymogów, które ma się zakończyć w 2020 r. Proces ten już wystartował w części Europy, a w Polsce jest to kwestia najbliższych kilku lat. Wspomniane wymagania zakładają np. stosowanie systemów ogrzewania słonecznego. Można je jednak wyeliminować dzięki zwiększeniu warstwy izolacji. I w tym jest istota problemu. Większość przegród budynku ma ograniczoną przestrzeń można ją wypełnić limitowaną warstwą termoizolacji. Przyszłość należy, więc do tych materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo nie tylko ogniowe, lecz także finansowe dzięki odpowiedniej wartości współczynnika λ przy tej samej grubości dają kilkadziesiąt procent lepszą izolacyjność. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Jak wygląda kwestia z palnością izolacji PUR?
Jej zachowanie w pożarze należy zawsze oceniać, traktując ją jako część całej konstrukcji. Chociaż izolacja PU jest sklasyfikowana, jako materiał palny, nie tli się, nie topi ani nie kapie przy ogrzaniu. W istocie może ona zwiększyć odporność budynku na rozprzestrzenianie się ognia. Systemy izolacji PU mają dla szerokiej gamy zastosowań parametry przekraczające wymagania przepisów bezpieczeństwa pożarowego i wymagania ubezpieczycieli. Autor: Bartosz Majchrzak
Q.
A.
Gdzie jeszcze stosuje się pianki poliuretanowe?
Piany poliuretanowe jest to wszechstronny produkt, który może być stosowany do wielu czynników. Sztywne pianki poliuretanowe mogą być stosowane, jako izolacja budynków, podgrzewaczy wody, w transporcie chłodniczym, itp., wszędzie tam gdzie potrzebna jest bardzo dobra izolacyjność cieplna przy ograniczonej grubości izolacji. Autor: Bartosz Majchrzak
  Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)]
  Wielkość charakteryzująca substancję przewodnością cieplną. Jest to ilość ciepła, która przepływa przez sześcian materiału o boku 1m, w czasie 1 s, przy różnicy temperatur między jego powierzchniami 1K Wartość współczynnika przewodzenia ciepła zależy od:
  • gęstości materiału - im mniejsza gęstość substancji tym mniej ciepła przez nią przepłynie,
  • wilgotności materiału - im większa wilgotność tym większa wartość λ,
  • struktury materiału,
  • temperatury materiału.


  Opór cieplny R [m2*K/W]
  Opór, jaki stawia warstwa materiału ciepłu przemieszczającemu się przez nią.
  Wzór ogólny: R=d/λ
  λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła,
  d - grubość warstwy materiałowej.
  Im większa wartość oporu cieplnego R, tym skuteczniejsze ocieplenie, cieplejsza przegroda i bardziej energooszczędny dom. W przypadku przegród istniejących, poprawę można uzyskać poprzez dodanie do istniejącej przegrody warstwy materiału o niskim współczynniku λ.